RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Nedeľné farské oznamy

 • 4. februára 2023
 • 29. januára 2023
 • 22. januára 2023
 • 15. januára 2023
 • 8. januára 2023

Deti majú počas týždňa stretnutia v skupinkách, v piatok je detská omša s nácvikom spevov o 17.15. Birmovanci majú stretnutia v piatok a sobotu, v sobotu je mládežnícka omša.

V sobotu je Svetový deň chorých a spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, pri omši bude udelené pomazanie chorých všetkým veriacim, ktorí sú chorí alebo vo vyššom veku. Pred omšou bude večeradlo.

Ženy, ktoré sú ochotné pomáhať pri upratovaní kostola, nech sa nám prihlásia.

Mladých pozývame na Mládežnícky fašiangový ples, ktorý sa uskutoční 18. 2. so začiatkom o 17.30 v CCVČ. V cene 17,- € za osobu je zahrnutá večera formou švédskych stolov, zábavno-kultúrny program a tombola. Vstupenky si môžete zakúpiť v kancelárii FÚ Svätého kríža v čase úradných hodín alebo po omšiach do nedele 12. 2. Pozývame všetkých mladých od 15 rokov a vyššie, tak páry ako aj jednotlivcov, prípadne partie, ktoré prídu spoločne.

V rámci Národného týždňa manželstva 13. - 19. 2. chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného manželského života. O tých, ktorí uzavreli manželstvo v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nahlásili na matrike p. Lattovej mená manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine (do 9. 2. 2023).

Zbierka na farnosťbola 938,- €. 

V utorok je večeradlo o 17.00. 

Tento týždeň nebudú ani stretnutia detí ani birmovancov, nebude ani v piatok detská omša a v sobotu mládežnícka. Pokračujeme o týždeň.

Prvopiatkové spovedanie: utorok, štvrtok a piatok o 16.00-17.45. Spovedanie DPS: streda o 9.00. Spovedanie chorých v domácnostiach: piatok od 8.00. 

Vo štvrtok sú Hromnice, pri omši budú požehnané sviece.

V piatok pri omši sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

V sobotu o 17.00 je Fatimská sobota, po omši je stretnutie ružencového bratstva.

Dnes popoludní o 15.00 bude v našom kostole stretnutie Rómov.

V rámci Národného týždňa manželstva 13. - 19.2. chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného manželského života. O tých, ktorí uzavreli manželstvo v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nahlásili na matrike p.Lattovej mená manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu vSnine (do 9.2.2023).

V Nosteri sa dočítate o našej spotrebe plynu, o výške splátok a o potrebe pomocníčok na upratovanie kostola.

Zbierka na pastoráciu mládeže bola 175,- €.

Dnes je zbierka na farnosť. 

V utorok je večeradlo o 17.00. 

Deti majú stretnutia v skupinkách od utorka do soboty. V piatok je detská omša, pred ňou je nácvik spevu, pozývame všetky deti. 

Obidve skupinky birmovancov majú tento týždeň stretnutia,všetkých birmovancov a mládež pozývame na omšu v sobotu. 

V piatok po omši je eucharistická adorácia Hodinka naviac 

Na púť do Medžugoria je voľných už iba zopár miest, záujemcovia nech sa prihlásia. 

Dnes popoludní o 15.00 bude na námestí Centrum ekumenická pobožnosť za účasti rímskokatolíckych, gréckokatolíckych a pravoslávnych kňazov. 

Na budúcu nedeľu popoludní o 15.00 bude v našom kostole stretnutie Rómov, predovšetkým detí, ktoré prichádzajú na stretnutia a na omše, a ich rodičov.

Z pohrebu Ruženy Gajdošovej – 50,- €. Z pohrebu Jozefa Blaška – 100,- €.

Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže v našej arcidiecéze.

Na budúcu nedeľu je zbierka na farnosť. 

Ďakujem všetkým členom ružencového bratstva, ktorí sa včera zúčastnili duchovnej obnovy s pátrami dominikánmi. Verím, že sme boli všetci obohatení a budeme sa naďalej modlievať svätý ruženec a rozširovať úctu k Matke Božej. 

V utorok je večeradlo o 17.00. 

Deti majú stretnutia v skupinkách od utorka do soboty. V piatok je detská omša, pred ňou je nácvik spevu, pozývame všetky deti. 

Obidve skupinky birmovancov majú tento týždeň stretnutia, všetkých birmovancov a mládež pozývame na omšu v sobotu. 

V marci organizujeme púť do Medžugoria (19. – 25. 3.), cena je 280,- €, prihlásiť sa môžete v kancelárii. Púť je predovšetkým pre veriacich našej farnosti, ale ak sa nenazbiera potrebný počet pútnikov, pozveme aj veriacich z ďalších farností. Bližšie informácie osobne. 

Uvažujeme o zorganizovaní fašiangovej veselice, 18. februára. Kto má chuť zabaviť sa, nech sa v priebehu tohto týždňa prihlási, aby sme vedeli, či bude dostatočný záujem.

Dnes popoludní sa budú požehnávať domy – začína sa o 13.00 od Gagarinovej a Dobrianskeho, potom Študentská a Palárikova, Budovateľská a nakoniec Jesenského (cca. 18.00).

Z pohrebu Boženy Grundzovej – 100,- €. Z predaja vianočných oblátok – 400,- €. Na budúcu nedeľu je zbierka na pastoráciu mládeže v našej arcidiecéze. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom!

V utorok je večeradlo o 17.00.

Deti majú stretnutia v skupinkách od utorka do soboty. V piatok je detská omša, pred ňou je nácvik spevu, pozývame všetky deti.

Piatková skupina birmovancov tento týždeň má stretnutie, sobotňajšia skupina nie. Všetkých birmovancov a mládež pozývame na omšu v sobotu.

V sobotu je duchovná obnova pre ružencové bratstvo: 9.20 omša ruženec, 10.00 omša v našom kostole; popoludní o 13.30 prednáška v Kostole Svätého kríža. Povzbudzujem všetkých členov, aby si našli čas a obnovy sa zúčastnili.

V marci organizujeme púť do Medžugoria (19. – 25. 3.), cena je 280,- €, prihlásiť sa môžete v kancelárii. Púť je predovšetkým pre veriacich našej farnosti, ale ak sa nenazbiera potrebný počet pútnikov, pozveme aj veriacich z ďalších farností. Bližšie informácie osobne.

Aktuality

 • Modlitba za farnosť
 • Prijímanie úmyslov na sväté omše
 • Hodinka doma

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Úmysly sa zapisujú počas nasledujúcich štyroch mesiacov v roku, vždy na ďalšie tri mesiace dopredu:

 • decembri – na nadchádzajúce mesiace január, február a marec;

 • marci – na nadchádzajúce mesiace apríl, máj a jún;

 • júni – na nadchádzajúce mesiace júl, august a september;

 • septembri – na nadchádzajúce mesiace október, november adecember.

Úmysly sa budú prijímať od utorka v prvopiatkovom týždni týchto štyroch mesiacov po večerných omšiach. Možno ich nahlásiť osobne vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky (tel. 0907 411 015).

Pri nahlasovaní úmyslov na omše sa zapisuje aj meno darcu, aby sa zabránilo situáciám, že niektorí veriaci majú omše pravidelne, a iní vôbec. Kvôli vysokému záujmu sa každému darcovi odporúča vždy nahlásiť maximálne 2-3 úmysly počas kalendárneho roka.

Na jednu omšu je vhodné zapísať 1 až 4 mená (napr. „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Katarínu” alebo „za zosnulých Štefana, Máriu a Jána Novákových”. V prípade, že by ich malo byť viac, je vhodnejšie použiť formulu „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rodinou” alebo„za zosnulých z rodiny Novákovej a Slovákovej”. Je na darcovi, či sa uvedie aj priezvisko alebo nie.

Za zosnulého sa vždy slúži pohrebná omša a v prípade záujmu pozostalých aj výročná. V takýchto prípadoch nech to rodiny nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr mesiac vopred. Ak tak neurobia, daný termín bude uvoľnený a ponúknutý ďalším veriacim. 

Pri úmysle je vhodné zapisovať iba okrúhle výročia narodenia, sobášu či úmrtia, teda napr. 10, 25 alebo 30. Iné výročia (napr. 4, 7, 13 rokov a pod.) nie je potrebné uvádzať.

Nie vždy je možné odslúžiť omšu v presný dátum daného jubilea. Ak je ten už obsadený, bude vybratý najbližší možný termín. Úprimná vďaka všetkým veriacim, ktorí takúto situáciu veľkodušne príjmu. 

Úmysel na druhú nedeľnú svätú omšu a na veľké sviatky je vždy za farnosť.

Úmysly sú zverejňované vždy minimálne týždeň vopred na farskej nástenke, na internetovej stránke a v dvojtýždenníku Noster.

Milodar na omšu je dobrovoľný. Najčastejší miestny zvyk je obetovať 5-10,- eur, ktoré možno odovzdať pri zapisovaní omše alebo bezprostredne po jej odslúžení.

Mimo štyroch stanovených mesiacov (december, marec, jún a september) sa prijímajú len úmysly na omše, ktoré nebudú odslúžené v Kostole Božieho milosrdenstva v Snine, ale budú ponúknuté kňazom na dôchodku alebo tým, ktorí slúžia mimo farskej pastorácie (Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, kňazi na štúdiách a pod.). V týchto prípadoch nie je možné zaručiť presný dátum odslúženia omše.

Čítať ďalej

Hodinka doma

Liturgia domácej cirkvi pri návšteve kňaza s relikviou sv. Faustíny Kowalskej, 2022

Pastoračná návšteva kňaza v rodine sa uskutočňuje v piatok alebo v nedeľu o 15.00, prípadne v iný deň po vzájomnej dohode. Trvá približne hodinu. Pripravený je stôl so sviečkou, krížom, Svätým písmom a obrúskom, na ktorý kňaz položí svätenú vodu, relikviu sv. Faustíny, nádobku s Eucharistiou, prípadne aj posvätný olej. Prítomní si pripravia ruženčeky a ak sa chytajú pristúpiť k svätému prijímaniu, dodržia hodinový eucharistický pôst. Počas návštevy nie je vhodné nadmerné hostenie a núkanie jedla či pitia – keďže sa uskutočňuje v Hodine Milosrdenstva, sme skôr pozvaní k striedmosti, obzvlášť v piatok. Hodinkou doma sa chceme vzájomne spoznávať, osláviť Boha a modliť sa za dané rodinné spoločenstvo i za našu farnosť. Jej „program“ je len orientačný, jeho jednotlivé body môžu byť prispôsobené alebo aj vynechané podľa pomerov v konkrétnej rodine – ak jej členovia budú chcieť, môžeme sa pomodliť aj celý ruženec. Adresátom pastoračnej návštevy nie sú jednotlivci, ale skôr viacčlenné rodiny, prípadne spoločenstvo priateľov či susedov. Jej zámerom nie je žiadna dobročinná zbierka alebo vyberanie finančných príspevkov na farské potreby. Rodina, ktorá má o návštevu záujem, nech neváha kontaktovať kňaza!

1. Pokropenie svätenou vodou

Kňaz pokropí prítomných a príbytok svätenou vodou na znak pripomenutia si krstu, ktorým sme boli duchovne znovuzrodení a včlenení do Cirkvi.

2. Korunka Božieho milosrdenstva

Patrocínium nášho kostola a našej farnosti je Božie milosrdenstvo, preto chceme tento kult neustále prejavovať a oživovať. Korunku obetujeme za našu farnosť a na jej záver sa pomodlíme Modlitbu za farnosť.

3. Spoveď

Ak by chcel niekto z prítomných prijať sviatosť zmierenia, kňaz mu ju vyslúži. V takomto prípade je potrebné vyhradiť vhodné diskrétne miesto.

4. Pomazanie chorých

Ak niektorého z prítomných trápia zdravotné ťažkosti alebo už je vo vyššom veku, môže mu kňaz udeliť sviatosť pomazania chorých.

5. Sväté písmo

Prečítame si evanjelium dňa, prípadne iný úryvok podľa uváženia kňaza, po ktorom môže nasledovať krátke zamyslenia a diskusia.

6. Eucharistia

Prítomným, ktorí sú na to disponovaní, kňaz po modlitbe Otče náš rozdá sväté prijímanie.

7. Desiatok posvätného ruženca

Nasleduje modlitba Verím v Boha a jeden desiatok ruženca podľa výberu rodiny. Na jeho začiatku môže rodina vysloviť vlastné úmysly, za ktoré bude táto modlitba obetovaná. Na záver možno pridať modlitbu vlastnými slovami, prípadne predniesť obľúbenú modlitbu rodiny alebo jej členov.

8. Pohár vody

Skromné pohostenie, ktoré zaberie najdlhšiu časť návštevy (aj vyše polovicu), môže poslúžiť ako priestor na vzájomné spoznanie a zdieľanie.

9. Na úmysel Svätého otca

Modlitba Otče náš, ZdravasSláva Otcu.

10. Uctenie si relikvie sv. Faustíny a požehnanie

Prítomní si bozkom uctia relikviu sv. Faustíny a na záver ňou dostanú požehnanie. 

 

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 31. januára - 12. februára 2023
 • 17. - 29. januára 2023
 • 3. - 15. januára 2023
 • 20. decembra 2022 - 1. januára 2023

Utorok 31. 1.

18.00

+ Mária a Jozef Demjan

Streda 1. 2.

10.00

+ Anna a Ján

Štvrtok 2. 2.

Obetovanie Pána

18.00

+ rod. Andrejčíková, Tkáčová a Lukáčová

Piatok 3. 2.

Prvý v mesiaci

18.00

+ Jozef a Mária Demjanoví

Sobota 4. 2.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 5. 2.

5. v Cezročnom období

8.00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca

10.00

Za farnosť

Utorok 7. 2.

18.00

+ Štefan Kotus a rod. Britanová

Streda 8. 2.

10.00

+ manželia Pľutoví a Cenkneroví

Štvrtok 9. 2.

18.00

Na úmysel bohuznámeho

Piatok 10. 2.

18.00

+ Jaroslav Dobranský

Sobota 11. 2.

18.00

+ Mária a Juraj

Nedeľa 12. 2.

6. v Cezročnom období

8.00

ZBP Marek Gerboc (50)

10.00

Za farnosť

Utorok 17. 1.

18.00

+ Jozef a Zuzana Tiranovci

Streda 18. 1.

10.00

+ Miroslav Sopirjak a rod.

Štvrtok 19. 1.

18.00

+ Štefan Kornucik (výročná)

Piatok 20. 1.

18.00

+ Róbert, Ján Juhás, Ján Harmanský

Sobota 21. 1.

18.00

+ Eva Grundzová

Nedeľa 22. 1.

3. v Cezročnom období

8.00

+ Štefan Ďurika

10.00

Za farnosť

Utorok 24. 1.

18.00

ZBp Emília Gnipová (60r)

Streda 25. 1.

10.00

+ Mária, Jozef, Jozef, Katarína, Anna
z rod. Salajovej

Štvrtok 26. 1.

18.00

+ Štefan, Natália a rod.

Piatok 27. 1.

18.00

+ Ema Hrabčáková (výročná)

+ Eva Kováčová Klimentová (výročná)

Sobota 28. 1.

18.00

+ Jozef, Jaroslav a Viktor

Nedeľa 29. 1.

4. v Cezročnom období

8.00

+ Jozef ml., Jozef st., Martina

10.00

Za farnosť

 

Utorok 3. 1.

18.00

+ Peter, Martin st. a Martin ml.

Streda 4. 1.

10.00

ZBp Veronika a Ján (50r manž)

Štvrtok 5. 1.

18.00

+ Štefan a Mária Ohradzanskí

Piatok 6. 1.

Zjavenie Pána

8.00

ZBp Ján s rod.

10.00

Za farnosť

Sobota 7. 1.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 8. 1.

Krst Pána

8.00

ZBp Martina Sivčová

10.00

Za farnosť

Utorok 10. 1.

18.00

ZBp Jozef a Alena

Streda 11. 1.

10.00

+ Juraj a Pavlína Blaškoví a rodičia

Štvrtok 12. 1.

18.00

+ Katarína Gribaničová

Piatok 13. 1.

18.00

+ Jozef Miško, Anna Myšičková, Mária Nemčíková

Sobota 14. 1.

18.00

+ Dagmar

Nedeľa 15. 1.

2. v Cezročnom období

8.00

ZBp Magdaléna (60) a rod.

10.00

Za farnosť

 

Utorok 20. 12.

6.30

+ Mária, Juraj a Miroslav Firkaľovi

Streda 21. 12.

10.00

+ Melánia

Štvrtok 22. 12.

18.00

+ Ján Harmanský (20r)

Piatok 23. 12.

6.30

ZBp Ladislav (50)

Sobota 24. 12.

Narodenie Pána

(vigília)

15.00

ZBp Štefánia

22.00

ZBp Vladimír (30r)

Nedeľa 25. 12.

Narodenie Pána

8.00

+ Jozef Krupa, rodičia,
svokrovci Mária a Jozef Gič

10.00

Za farnosť

Pondelok 26. 12.

Sv. Štefana

10.00

+ Ladislav Karnay, Valerián Šandrík a rodičia

ZBp rod. Karnayová

Utorok 27. 12.

18.00

+ Bartolomej Revák (výr)

Streda 28. 12.

10.00

+ Ľuba Micenková (nedožitých 70)

Štvrtok 29. 12.

18.00

+ Mária a Juraj Terpákoví, Anna Štofíková

Piatok 30. 12.

Svätej rodiny

18.00

+ Alexander Uram-Hrišo

Sobota 31. 12.

15.00

Na úmysel kňaza

Nedeľa 1. 1.

Panny Márie

Bohorodičky

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB
a ctiteľov Božského srdca

10.00

Za farnosť